Klub přátel Boskovic

zapsaný spolek
cz   en   de

20 let Klubu přátel Boskovic

Znak KPB

Klub přátel Boskovic byl založen v roce 1995 jako dobrovolné nepolitické sdružení občanů, majících zájem o historii i budoucnost Boskovic, jeho místních částí i okolí. Jako hlavní cíle své činnosti si stanovil propagovat historii Boskovic, usilovat o ochranu a obnovu památek ve městě a organizovat akce na jejich obnovu a záchranu. Popularizovat významné osobnosti města a seznamovat s nimi širokou veřejnost, u zvláště významných osobností usilovat o vybudování pamětních desek. Zaměřit se na publikační činnost vydáváním Vlastivědných listů Boskovicka a dalších publikací. Podávat návrhy a připomínky voleným orgánům města k problematice Boskovic.

Tento záměr se zakladatelům podařilo realizovat a na ustavující členské schůzi, konané dne 9. května 1995 byl zvolen první výbor ve složení: předseda Klubu PhDr. Jaroslav Bránský, místopředsedkyně Mgr. Eva Šmétková, jednatel Jiří Bušina, pokladní Jarmila Winklerová, kronikářka Miroslava Minxová, Mgr. Ilja Melkus a Milan Pupík. Předsedou revizní komise byl Mgr. Přemysl Reibl, členové Miroslava Menšíková a Josef Šafář. Oba tyto orgány, jak výbor, tak RK zabezpečují činnost Klubu tak, aby odpovídala daným úkolům, které byly zakotveny do stanov Klubu a odsouhlaseny na ustavující schůzi a jsou pravidelně promítány do ročních plánů činnosti Klubu.

Hned v prvních letech své činnosti se Klub zaměřil i na spolupráci s mládeží boskovických škol a uspořádal několik akcí, z nichž největší úspěch měla literární soutěž „Z babiččiny truhly“. Dále to byla soutěž „Boskovice mladých výtvarníků“, žurnalistická „ Ze zápisníku mladého novináře“ a hudební „Hudba a zpěv na boskovických školách“.  Při těchto soutěžích měl Klub velkou podporu v nadaci Open society Fund Praha, která poskytla finanční příspěvek. Podporu poskytlo i Město Boskovice.

Z dalších akcí to byla instalace pamětní desky Františku Lindovi, který se zasloužil o hudební život v Boskovicích. Dále byl obnoven na starém zrušeném hřbitově hrob profesoru P. Aloisi Slovákovi, rodákovi z Boskovic, který byl iniciátorem výstavby Mohyly míru na slavkovském bojišti. K tomu byla vydána brožurka o Slovákově životě „Brněnský tribun“ z pera ředitele Okresního muzea ve Slavkově Ing. Jana Špatného. Klub uspořádal sérii besed nazvanou „Hovory s radnicí“, na kterých se vyjadřovali pozvaní představitelé města k různým otázkám zajímajících občany Boskovic. Celkem to bylo 7 besed na různá témata. Klub uspořádal také několik výstav obrazů. V roce 1998 to byla výstava Pavla Bačovského ve skleníku, dále nejvíce navštívená výstava kreseb Jana Baláka, inspirujícího se dílem Zdeňka Buriana a v roce 1999 výstava obrazů boskovického rodáka Metoděje Fialy.

Dalšími aktivitami Klubu bylo budování naučných stezek v Boskovicích. Když byla v roce 1993 v bývalém židovském městě na domě významného spisovatele Hermanna Ungara osazena pamětní deska, plánoval Klub vybudování Naučné stezky židovským městem. Toto se podařilo až v roce 1999 za finanční podpory nadace VIA Praha. Na 27 objektech jsou osazeny mosazné tabulky se stručnými texty o jejich historii. Na dalších pěti místech byly instalovány větší tabule s podrobnějšími texty a mapkami, které informují o pamětihodnostech bývalého židovského ghetta. Současně byl vydán tištěný průvodce v češtině, němčině a angličtině. Slavnostního otevření 27. června 1999 se zúčastnilo mnoho významných osobností nejen Židovské obce, ale i veřejného života v regionu. V témže roce byla za podpory OÚ Blansko, Města Boskovice a Židovské obce Klubem vydána kniha PhDr. Jaroslava Bránského „Židé v Boskovicích“, která velmi podrobně popisuje život židovské komunity v Boskovicích Za zmínku také stojí benefiční koncert na podporu a propagaci židovského města a  vydání devíti replik starých černobílých pohlednic Boskovic

V roce 1999 došlo ke změně ve výboru Klubu. Ze zdravotních důvodů odstoupil z funkce předsedy PhDr. Jaroslav Bránský, novou předsedkyní byla zvolena Mgr. Eva Šmétková, místopředsedkyní Jarmila Winklerová, jednatelem Jiří Bušina, pokladní Jaroslava Kovaříková a dalšími členy výboru byli Mgr. Ilja Melkus, Mgr. Eliška Pokorná, Ing. Zdeněk Vašek a Oldřiška Sokolová. Členové revizní komise byli Josef Šafář, Marie Janků a  Bohumil Válka.

Počátkem roku 2000 byl Klub iniciátorem vysazení Lípy tisíciletí u ZŠ na nám. 9. května, za vydatné pomoci Města Boskovice, Zahradnického podniku Šmelcovna a Kamenictví Komárek z Letovic, které věnovalo k lípě pamětní desku.

V roce 2002 začal Klub budovat Naučné stezky, které navazují na již vyznačené Stezky zdraví. V konečné fázi bylo instalováno 19 informačních tabulí, které seznamují návštěvníky s historií, geologií, faunou i flórou místa na kterém se nacházejí. Byly vybudovány za finanční a materiální podpory mnoha sponzorů včetně Města Boskovice. V roce 2003 a 2004 byly vydány tištěné materiály Naučné stezky Boskovicemi a okolím a to, I. Hradní a oborský okruh a II. Doubravský okruh, které obsahují podrobnější informace u každého zastavení. Texty na Naučných stezkách byly sestaveny z prací Dr. Jaroslava Bránského, Ing. Aloise  Hynka, Mgr. Přemysla Reibla, Ing. Františka Mlatečka, Zdeňka Hasoně, B. Poláka, Ing. Josefa Šmétky, studentů Gymnázia Boskovice   a dalších. Kresby jsou od Jana Celty. Bohužel hned od začátku byly tabule každoročně poškozovány a ničeny vandaly, takže Klub musel neustále provádět opravy nejen textů, ale i celých tabulí. Především to byli manželé Šmétkovi, kteří se o to starali.

Výbor Klubu připravuje na každý rok plán práce, který schvaluje členská schůze a jednotlivé akce se potom během roku plní. V roce 2003 byla stěžejní akcí oslava 120. výročí narození Otakara Kubína, světově uznávaného malíře, boskovického rodáka. O realizaci pomníku se Klub zajímal už v roce 2002. Asi po ročních přípravách bylo rozhodnuto, že pomník bude realizován dle návrhu Bedřicha Čelikovského a bude stát v parčíku na ulici Kpt. Jaroše, v místě, kde stával rodný dům Otakara Kubína. Bylo nutné zajistit finanční prostředky, protože celkové náklady činily 250 000,-- Kč. Město Boskovice poskytlo příspěvek 100 tisíc korun a Krajský úřad JmK poskytl grant také ve stejné výši. Zbývající částku a další náklady hradil KPB a sponzoři Služby K.K.Š. s. r.o., Zahradnictví Šmelcovna, Projekční kancelář Stapro. Slavnostní odhalení pomníku bylo v sobotu 18. října 2003 za účasti zástupců Francouzského velvyslanectví, hejtmana Jihomoravského kraje, představitelů Města Boskovice a dalších hostů a občanů města. Klub vydal k této příležitosti plakát s reprodukcí obrazu Kytice od Otakara Kubína a 2 druhy pohlednic s jeho obrazy.

V roce 2004 se výbor Klubu zabýval přípravami na zpřístupnění rituální lázně – mikve v domě č. 3/5 U templu  v Boskovicích. Majitel objektu pan Pavel Novotný nám dal souhlas k využívání sklepa a opravě mikve. Byl zajištěn odborný posudek Ing. Jaroslavem Klenovským ze Židovské obce Brno a ředitelem Židovského muzea Praha PhDr. Arno Paříkem, kteří potvrdili, že se jedná o mikve. Byl vypracován seznam prací a jejich finanční ohodnocení. Na základě toho jsme požádali o grant Nadaci Občanského fóra Praha z programu Opomíjené památky ve výši 45 000,-- Kč. Uspěli jsme a částka nám byla schválena. Další administrativní práce probíhaly až do roku 2005. 15. února jsme obdrželi závazné stanovisko Státní památkové péče a bylo započato se stavebními pracemi firmou pana Vítovského. Stavební dozor a současně památkový dohled prováděli bezplatně Pavel Šafránek a Zdeněk Vašek. Textové informace pro návštěvníky zpracovali Dr. Jaroslav Bránský a Mgr. Ilja Melkus. Mikve byla slavnostně zpřístupněna 9. května 2005 za účasti téměř 150 lidí, včetně zástupců tisku i České televize.

První knihou vydanou Klubem v roce 2004 byla Pověsti a vyprávěnky z Boskovic sepsané Miroslavou Minxovou. Ilustracemi knihu doplnila paní Olga Měkotová. Historický komentář napsal PhDr. Jaroslav Bránský. Obě autorky poskytly Klubu právo vydat knížku bez honoráře. Další knihou byla Židovská čtvrt v Boskovicích, doplněné a přepracované vydání Ing. arch. Jaroslava Klenovského. Prezentace proběhla v synagoze 18. ledna 2005 za účasti autora a předsedy Židovské obce Brno Pavla Frieda. Zúčastnili se i studenti Gymnázia, kteří představili svůj projekt o odsunu boskovických Židů za druhé světové války a jejich dalších osudech. V roce 2004 jsme plánovali vydat knihu Oldřicha Sirovátky Lidové písně, pověsti a dětské hry. Protože se nám nepodařilo získat finanční příspěvek od Města Boskovice , vydali jsme ji počátkem roku 2005 po dohodě s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR, který se zavázal odkoupit větší část nákladu. Kniha má  téměř 170 stran, obsahuje 58 písní i s notovým zápisem. Koncem roku 2004 nás požádal pan Jaroslav Koutný o vydání jeho kroniky, ve které popisuje jednotlivé postavy z betléma, který vytvořil a zajímavý pohled na celkový život v Boskovicích před více než 60 lety. Bylo nutné požádat o grant, dohodnout s Třebechovickým muzeem betlémů a Muzeem Boskovicka zapůjčení betlému a jeho fotodokumentaci. Přepis originálu do počítače zajistila Jaroslava. Kovaříková. Nakonec byla kniha Boskovice – můj betlém v nákladu 300 kusů vydána a dne 18. října proběhlo v Muzeu Boskovicka slavnostní představení knihy.

Na počátku roku 2005 jsme se rozhodli instalovat pamětní desku obětem náletu ze dne 5. května 1945 a to na začátku Hradní ulice, kde k události došlo. Návrh vypracoval akademický  sochař Bedřich Čelikovský, vlastní model a odlití provedla firma pana Antonína Paděry. Odhalení desky proběhlo za velké účasti obyvatel, sokolů, skautů i pozůstalých přesně 60 let od dopadu bomby. Další pamětní desku jsme připravovali k odhalení na rok 2007. Jednalo se o pamětní desku na památku odsunu židovských spoluobčanů do koncentračních táborů 14. a 15. března 1942. Návrh provedl opět Bedřich Čelikovský o odlití provedla blanenská firma DSB EURO s. r. o. Na realizaci této akce se podílel i Jihomoravský kraj finančním příspěvkem. Ještě v témže roce jsme začali s přípravou realizace pamětní desky malíři Pavlu Bačovskému u příležitosti 110. výročí jeho narození. Návrh provedl opět Bedřich Čelikovský, odlití firma DSB EURO s .r. o. Blansko. Vlastní odhalení se uskutečnilo v den jeho výročí 2. dubna 2008 na domě manželů Dejmkových, ve kterém malíř žil a tvořil. V plánu na rok 2008 jsme chtěli u příležitosti 100. výročí vysazení lipové aleje v ulici Svatopluka Čecha  Okrašlovacím spolkem v Boskovicích instalovat desku s touto informací. Bohužel Rada města tento záměr zamítla. Našli jsme jiné řešení a informaci jsme umístili na informační tabuli na Naučné stezce zdraví , která prochází právě touto alejí vedoucí ke hřbitovu.

Při vzpomínkové akci ke 100. výročí bitvy u Zborova jsme se zabývali možností instalovat pamětní desku na Útulně pro sirotky (dnes dětská léčebna pohybových poruch), která připomíná vznik tohoto zařízení a je umístěna ve vstupní chodbě budovy. Celou akci jsme mohli zrealizovat až na jaře 2011, kdy byla dokončena revitalizace celé budovy. Mramorová deska, kterou zajistila firma Františka  Přikryla, byla odhalena 28. června 2011 a je na ní text „Obětem světové války – k uctění jejich světlé památky zbudovali občané soudního okresu boskovického v letech 1925-1926“.

Již delší dobu jsme v Klubu zvažovali možnost připomenout našim spoluobčanům dalšího boskovického rodáka, světově uznávaného baletního mistra Augustina Bergra. Protože na rok 2011 připadlo 150. výročí jeho narození (11. srpna 1861), rozhodli jsme se instalovat na jeho rodný dům na Masarykově náměstí  pamětní desku. Po dohodě s vedením baletního oddělení Národního divadla Praha, které přislíbilo finanční příspěvek, byl zhotoven návrh desky Bedřichem Čelikovským a její odlití zajistil Ing. Vít Paděra. Vzpomínková akce se uskutečnila 28. září 2011. V předsálí kina Panorama byla instalována výstava o životě a díle Augustina Bergra, v kinosále přednesla paní Božena Brodská z ND Praha velmi zajímavou přednášku o Augustinu Bergrovi, kterou doplnily i projekce fotografií. Následovala ukázka z baletu „Labutí jezero“, kdy první sólistka baletu ND Praha Tereza Podařilová zatančila „Umírající labuť“. Byl to nevšední zážitek. Akce pokračovala u rodného domu odhalením pamětní desky, kde Jaroslava Kovaříková přiblížila přítomným osobnost Augustina Bergra a o jeho významu pro český i světový balet pohovořil pan Martin Rypan z ND Praha.

V roce 2012 došlo ke změně ve výboru Klubu. Z funkce předsedkyně požádala o uvolnění Mgr. Eva Šmétková. Následně byla na členské schůzi zvolena do této funkce Jarmila Winklerová, dalšími členy výboru byli zvoleni Jiří Bušina, Jaroslava Kovaříková, Mgr. Ilja Melkus, Oldřiška Sokolová, Mgr. Eva Čadová, Alice Dobešová a Stanislav Živný. RK zůstala ve složení Josef Šafář, Eva Nečasová a  Bohumil Válka.

V tomto roce byly stěžejní 2 akce, kterými se Klub připojil k celoměstským oslavám 790. výročí o první písemné zmínce o Boskovicích. Tou první akcí bylo vydání publikace „Historie měšťanských domů na boskovickém náměstí“. V brožurce je popsáno  v historických souvislostech 40 domů na náměstí, v ulici Kpt. Jaroše a ulici 17. listopadu. Je doplněna historickými fotografiemi, které poskytl Fotoateliér Drápal a současnými od Mgr. Ilji Melkuse. Druhou akcí bylo vyhlášení fotografické soutěže „Boskovice známé – neznámé“. Od 12 autorů jsme obdrželi více jak 50 zajímavých snímků, takže jsme se rozhodli uspořádat výstavu v předsálí kina Panorama. Obě tyto akce, vernisáž výstavy i představení publikace, se uskutečnily 27. listopadu 2012 v kině Panorama.

Ve spolupráci s Muzeem Boskovicka se uskutečnila vzpomínková akce k 70. výročí odsunu Židů z Boskovic. Součástí besedy byla i malá výstavka dobových fotografií a byl promítnut filmový dokument s rozhovory s pamětníky natočený studenty Gymnázia Boskovice v roce 2009. Po ukončení besedy uspořádalo o. s. Výlet pochod se zapálenými svíčkami po trase tehdejšího pochodu až na vlakové nádraží, odkud transport v roce 1942 odjel. S Muzeem jsme ještě v tomtéž roce spolupracovali při organizování výstavy Boskovický betlém. Na vernisáži 4. prosince jsme betlém doplnili dalšími figurkami od pana Jaroslava Koutného a Jaroslava Kovaříková seznámila přítomné s jeho vzpomínkami na Boskovice četbou  z jeho kroniky.

V roce 2013 byly naplánované 2 větší akce – výročí napoleonských válek a výročí malíře Otakara  Kubína. Ve spolupráci s rodinou Mensdorff-Pouilly jsme připravili vzpomínkovou akci ke  200. výročí porážky napoleonské armády v bitvě u Lipska. V boskovické zámecké zahradě jsou totiž pohřbeni francouzští, rakouští  a italští vojáci z této války. Přítomni byli i členové zájmového sdružení – vojáci v dobových uniformách i s markytánkou. Čestnou salvou a položením květin jsme uctili památku zesnulých vojáků. Druhou akcí, která se uskutečnila 22. října 2013, bylo vzpomínkové setkání u pomníku Otakara Kubína při příležitosti 130. výročí jeho narození a 10. výročí, kdy byl pomník z iniciativy KPB zbudován.

Opět došlo ke změnám ve výboru Klubu. Výbor byl posílen o novou členku paní Danu Henkovou a ze zdravotních důvodů požádal o uvolnění z funkce předsedy RK pan Josef Šafář, který tuto funkci zastával od založení KPB. Nově byla do této funkce zvolena paní Květa Mezerová.

Kromě jiné činnosti jsme v roce 2014 připravili besedu ke 100. výročí vyhlášení  2. světové války. Tato akce se uskutečnila 29. října ve videosále kina Panorama. Jaroslava Kovaříková sepsala a přednesla úvodní referát o důvodech i důsledcích vyhlášení války. Následovalo čtení z kroniky Josefa Dudka, legionáře, účastníka bojů na různých frontách, který sepsal svoje vzpomínky a zážitky během strhující legionářské anabáze. V předsálí kina byla uspořádána výstava dobových tiskovin a publikací, různých předmětů z Muzea, ale také dobových kostýmů, klobouků, vějířů, slunečníků aj., které nám zapůjčila paní Krajíčková ze Světlé.

V roce 2014 se nám podařilo zkompletovat a zarchivovat celých dvacet ročníků Vlastivědných listů Boskovicka a to díky panu Jiřímu Bušinovi, který je všechny celá léta velmi pečlivě shromažďoval. Také jsme uspořádali ve spolupráci s TJ Sokol Boskovice tři setkání s lidovou písní Boskovicka a dalších oblastí, které má v repertoáru soubor „Mozeka Kohótek“ z Boskovic  pod vedením našeho člena Ilji Melkuse.

Toto byl výčet těch větších akcí, které KPB za svou dvacetiletou činnost vykonal, ale je třeba připomenout i řadu dalších pravidelných činností, které vyplývají z ročních Plánů práce Klubu. 2x ročně se pořádají členské schůze, kde jsou členové o všem informováni. Pravidelně se provádí kontrola stavu Informačních tabulí na Naučných stezkách, pravidelně se také kontroluje stav mikve, která je součástí turistické trasy židovským městem. Spolupracujeme s Klubem přátel Pardubicka a Klubem historie a vlastivědy Hustopečska. Připravujeme medailonky boskovických osobností, ke konci roku 2014 je zpracováno už téměř 130  medailonků, které jsou abecedně seřazeny a instalovány na naše webové stránky. Pořádáme 2x ročně tématicky zaměřené zájezdy pro členy Klubu i ostatní zájemce. Spolupracujeme s dalšími organizacemi ve městě při různých kulturních a společenských akcích (Město Boskovice, Muzeum Boskovicka, KZMB, TJ Sokol Boskovice aj.). Nejdéle vykonávaná činnost Klubu je vydávání Vlastivědných listů Boskovicka, které vycházely 4x ročně v rozsahu minimálně čtyř stran a v nákladu cca 4 000 výtisků. Distribuce byla díky majitelce Boskovických novin prováděna bezplatně a veškerou grafickou úpravu prováděl Ilja Melkus také bezplatně. V posledních letech byl problém se získáváním příspěvků. V roce 2012, po dohodě s vedením Muzea Boskovicka, zajistil řadu článků Mgr. Petr Vítámvás, pracovník Muzea. V letošním roce přestaly vycházet Boskovické noviny a Klub v současné době řeší další vydávání VLB a jejich distribuci.

 Co se týče členské základny, stav členů je vždy aktualizován ke konci každého roku. K 31. prosinci 2014  měl Klub celkem 128 členů, z toho je 84 bydlících v Boskovicích, 15 v Praze a 29 v ostatních místech republiky. Většina členů je v důchodovém věku a nedaří se nám získat další členy, zejména z řad mladších lidí. Výbor Klubu má 9 členů, Revizní komise 3 členy. Veškeré informace o KPB můžete v současné době získat na naší webové stránce www.klub-pratel-boskovic.cz, které tam doplňují a instalují Tomáš Pitner a Eva Šmétková.

Je toho mnohem víc co se během těch dvaceti let v Klubu udělalo. Za tu dobu si Klub postupně získal významné a nezastupitelné místo v dění v Boskovicích a řada akcí přesáhla svým významem i naše město. Chtěla bych poděkovat všem stávajícím i bývalým členům výboru Klubu za obětavou, někdy i časově náročnou a nehonorovanou práci pro Klub, pro naše členy i ostatní spoluobčany. Rok 2015 je rokem 20. výročí od založení Klubu přátel Boskovic, takže připravujeme řadu akcí k tomuto výročí a těšíme se na Vaši účast.


Jarmila Winklerová, předsedkyně Klubu přátel Boskovic

Stránku připravila: © Eva Šmétková, duben 2015