Klub přátel Boskovic

zapsaný spolek
cz   en   de

Publikační činnost

Vlastivědné listy

Klub přátel Boskovic čtvrtletně vydává Vlastivědné listy Boskovicka.

Boskovice v historických fotografiích

Ve čtvrtek 3. 12. 2015 byla v muzeu Boskovicka pokřtěna kniha „Boskovice v historických fotografiích a pohlednicích“. Klub přátel Boskovic ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a autorem knihy Ing. Vladimírem Filipem zorganizoval představení knihy. Knihu vydalo nakladatelství „Josef Filip 1938“. V dalších dnech se již kniha bude prodávat v Boskovicích v Knihkupectví Ryšávka a v Knihkupectví Tomáše Špidlíka za 690,- Kč.

Historie měšťanských domů na boskovickém náměstí

To je titul nové publikace, kterou Klub přátel Boskovic připravil a vydal a tím přispěl do celoročních oslav 790. výročí první zmínky o Boskovicích. Brožurka mapuje historii téměř 40 domů na náměstí nebo v jeho nejbližším okolí. K textům o historii domů autoři přidali i historické či současné fotografie. Součástí je i mapka s označením, kde se domy nacházejí.

Boskovice, můj betlém

Klub přátel Boskovic připravil na podzim roku 2005 vydání knihy Jaroslava Koutného Boskovice, můj betlém. Betlém vyrobil jeho autor v průběhu několika desítek let. Panorama pozadí obsahuje všechny významné budovy Boskovic. Jednotlivé figury pak představují tehdejší boskovické občany, se kterými se autor ve svém mládí setkával.K jednotlivým postavám a budovám v betlému sepsal autor popisy, kterými je charakterizuje. Tento popis vypovídá o životě a chování lidí v době autorova mládí, to je zejména v letech 1940 - 1950. Je to autentický pohled a velmi zajímavá sonda do tehdejšího života města i lidí. Je proto velmi zajímavým čtením nejen pro vrstevníky, ale může být i zdrojem poučení pro mladší ročníky.

Sborník Lidových písní, pověstí, říkadel a dětských her z Boskovicka

Podařilo se nám vydat sborník Lidových písní, pověstí, říkadel a dětských her z Boskovicka, které sebral Oldřich Sirovátka. Prezentace knihy proběhla v sobotu 30. dubna 2005 na boskovickém náměstí.

Židovská čtvrť v Boskovicích

V úterý 18. ledna 2005 jsme v Boskovické synagoze uvedli do života přepracované a doplněné vydání knihy ing. arch. Jaroslava Klenovského Židovská čtvrť v Boskovicích. Je to další počin ve vydavatelské činnosti Klubu, kterou chceme propagovat Boskovice a jeho památky. Kniha bude k dostání u boskovických knihkupců, v Městském informačním středisku, v Muzeu Boskovicka a v Synagoze. Věříme, že se nám podařilo vydat další zdařilou publikaci pro informaci boskováků i návštěvníků Boskovic.

Pověsti a vyprávěnky z Boskovic

Připravili jsme vydání knížky Miroslavy Minxové Pověsti a vyprávěnky z Boskovic. Slavnostně byla uvedena do prodeje v neděli 11. července 2004. Zakoupit si ji můžete v boskovických knihkupectvích a v Městském informačním centru. Věříme, že se Vám bude líbit.
Pověsti a vyprávěnky z Boskovic se setkaly se zájmem čtenářů, i když se jedná již o několikáté vydání. V nedávné době jsme ji nabídli všem školám v oblasti Boskovic s tím, že v případě že odeberou 10 knih a více, poskytneme jim ji za cenu, za kterou ji dodáváme knihkupcům.

Židé v Boskovicích autora PhDr. Jaroslava Bránského

Kniha Židé v Boskovicích autora PhDr. Jaroslava Bránského, kterou jsme 27. června 1999 pokřtili, je komplexním obrazem židovské komunity v Boskovicích od nejstarších dob do zániku po 2. světové válce. Publikace je založena na dlouholetém studiu archivních materiálů, mnohdy dosud neznámých. Kriticky hodnotí dosavadní bádání a vyvrací četné omyly a tradice.

V jedenadvaceti kapitolách podává kniha přehled pramenů a sekundární literatury, datuje počátky židovského osídlení v Boskovicích, analyzuje nejstarší dokumenty - lánský rejstřík a tzv. Protocollum (1727), seřazuje chronologicky zápisy o židovských nemovitostech v městských knihách, otiskuje zápisy o Židech v městských kronikách 18. a 19. století. Publikace věnuje také pozornost židovským jménům a jejich vývoji, způsobu obživy (obchod, řemesla, zemědělství) Židů v Boskovicích. Samostatná kapitola je věnována postavení Židů v 18. století steejně jako jejich osudům za panování Josefa II. a jeho nástupce. Dějiny boskovických Židů jsou sledovány podrobně i v období revoluce 1848 a za emancipace Židů v 2. polovině 19. století, kdy vznikla vedle politické obce také náboženská obec židovská. Autor zachytil i proměny židovského města od počátku 20. století, jeho sloučení s křesťanským roku 1919, osudy boskovických Židů do 2. světové války a jejich deportaci do koncentračních táborů v roce 1942. Samostatné kapitoly jsou věnovány stavebnímu vývoji ghetta, významným stavbám v ghettu, židovskému školství, samosprávě, soudnictví, umění v ghettu a boskovickým židovským spolkům. Poslední kapitola podává ucelený přehled boskovických rabínů, významných rodáků a čestných občanů židovské obce.

Na závěr připojil autor český překlad pamětí Maxe Ungara, které zachycují léta krátce po roce 1850 v boskovické židovské obci. Kniha obsahuje i rozsáhlé shrnutí v němčině a angličtině. Kromě toho má publikace obrazovou přílohu s přibližně 40 dobovými fotografiemi a plánky. Je přiložena i mapová příloha s barevnými reprodukcemi starých plánů.

Knihu vydaly Klub přátel Boskovic a nakladatelství Albert Boskovice v roce 1999 nákladem 1500 výtisků. Vytiskla tiskárna Centa Brno. Distribuci zajišťují vydavatelé knihy. Na vydání knihy se finančně podíleli zejména zahraniční potomci boskovických Židů a město Boskovice.

Boskovice ve fotografiích

Po úspěšné finanční sbírce se stal klub spoluvydavatelem knihy Boskovice ve fotografiích Vladimíra Bláhy (1996).

Stránku připravila: © Eva Šmétková, prosinec 2015