cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Výroční členská schůze - únor 2003

Výroční členská schůze - únor 2003

Dne 18. února 2003 se uskutečnila členská schůze Klubu přátel Boskovic, které se zúčastnilo 42 členů.
Zprávu o činnosti za rok 2002 přednesla předsedkyně klubu Eva ©métková. Zmínila se zejména o následujících aktivitách:

 • Soutěľ Malujeme s Kubínem, zorganizovaná k nadcházejícímu 120. výročí narození Otakara Kubína. Soutěľ byla úspěąná, velmi zdařilá byla výstavka prací v Galerii Otakara Kubína. Dík za to patří p. Bařinkovi, který nám to umoľnil a také nadaci Open Society Fund Praha, která nám poskytla na tuto soutěľ grant.
 • Výstava starých pohlednic a fotografií Boskovic pořádaná ve spolupráci s tělocvičnou jednotou Sokol Boskovice. Vystaveno bylo velké mnoľství starých pohlednic od 6 sběratelů. Návątěva byla dobrá.
 • Zpracování a realizace projektu Obnovování ľidovského města. Projekt podpořily Nadace Partnerství Brno a Open society Fund Praha. Uskutečnily se tři plánovací víkendy na téma ®idovské město - komplikace nebo výzva, Doprava v ľidovském městě a v Boskovicích a Oľivení ľidovské čtvrti. Plánovací víkendy vedli lektoři z Nadace Partnerství a za klub je organizovala Mgr. Kateřina Krajná. Ze vąech tří víkendů byl zpracován obsáhlý materiál, který byl předán nejen vąem účastníkům, ale zejména městské radě s návrhy na řeąení. Byl to zejména poľadavek na úpravu dětského hřiątě na rohu ulic Traplova a Zborovská a opatření vchodu brankou k zamezení přístupu psů. dále poľadavek na úpravu bezejmenné uličky mezi ulicí Traplovou a Plačkovou (u bufetu Jasmín), a v neposlední řadě úprava volné plochy před objektem u Koupadel. Tyto poľadavky byly městem akceptovány a jsou podle usnesení rady města ze dne 15. srpna 2002 postupně realizovány. Naąím přínosem je zakoupení 9 laviček a 4 odpadkových koąů pro vybavení ľidovského města, coľ nám umoľnil grant nadace Partnerství.
 • Dne 14. 3. 2002 zorganizoval Klub vzpomínku na 60. výročí odsunu ľidovských obyvatel Boskovic do Terezína a daląích koncentračních táborů. Vzpomínka se uskutečnila na náměstíčku U váľné studny, kde byli ľidé shromaľďováni.
 • Otevřeli jsme první část naučných stezek za účasti 40 občanů a dětí. Stezky se setkaly se zájmem občanů a náą počin byl dobře hodnocen. V současné době je připravována instalace daląích informačních tabulí. ©koda, ľe nám informační tabule ničí vandalové. Na vyhlídce nevydrľela ani 24 hodin.
 • 9. 12. 2002 se uskutečnila schůzka neziskových organizací, kterou nazýváme pracovně VOKNO - Volný kruh neziskových organizací. Na této schůzce jsme si vyměnili zkuąenosti z práce neziskových organizací a dohodli se na daląí spolupráci. Schůzky se zúčastnila i místostarostka ing. Vítková, která vyzvala přítomné zejména k zapojení se do komisí města a odpověděla také na dotazy přítomných. V podobných schůzkách budeme i nadále pokračovat. Závěrem bylo dohodnuto doplnit seznam s adresami.
 • Pokračujeme ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka. Je nutno získat daląí spolupracovníky, nebo» několik pilných dopisovatelů v posledním období umřelo.

Alespoň tolik ze zprávy o činnosti.
Poté byla podána zpráva o hospodaření Klubu a zpráva revizní komise. Ta ve zprávě konstatovala, ľe finanční prostředky byly vynakládány uváľlivě a v souladu s plánem činnosti, schváleným členskou schůzí.

V obsáhlé diskusi vystoupilo 15 účastníků členské schůze. Větąina dotazů a připomínek se týkala problémů ve městě. Na tyto dotazy odpovídala místostarostka Boskovic Ing. Vítková. Z této diskuse pro Klub vyplynul poznatek, ľe občané nejsou dostatečně informováni o dění na radnici a úkol, organizovat alespoň 1 x čtvrtletně Hovory s radnicí a zvát na ně představitele města. Diskuse se točila zejména kolem vandalizmu -(sprejeři, chození po trávnících, pobíhání psů a nepořádek po nich, poąkozování dopravních značek ), činnosti městské policie a pod.

Z Členské schůze vyplynuly následující úkoly pro rok 2003:

 1. Pokračovat v instalaci informačních tabulí na naučných stezkách
 2. Vydat průvodce po naučných stezkách
 3. Pravidelně se zabývat přípravou oslav 120. výročí narození Otakara Kubína, zejména realizací památníku v parčíku u Zlaté růľe.
 4. Nadále vydávat ročně 4 čísla Vlastivědných listů
 5. Organizovat besedy s představiteli města - Hovory s radnicí
 6. Sledovat moľnost instalovat pamětní desky významným představitelům města (Berger, Snětina a pod.).
 7. Pokračovat v obnovení a zpřístupnění mikve - rituální lázně
 8. Nadále pomáhat při spolupráci neziskových organizací v rámci neformálního sdruľení VOKNO
 9. Pracovat intenzivně v komisích města a upozorňovat na zjiątěné problémy města
 10. Získávat pro práci v Klubu daląí nové členy.

Získávání nových členů

Jedním z důleľitých úkolů výboru je získat pro práci v Klubu daląí členy. Na členské schůzi se přihlásilo 5 nových členů a od té doby do dneąního dne bylo získáno daląích 8, coľ je velmi dobré znamení, ľe boskovičtí občané mají zájem o dění ve městě a o podporu naąí činnosti.

Hovory s radnicí

Organizovat alespoň jedou za čtvrtletí besedy s představiteli města je také úkol z členské schůze. Na první besedu, kterou plánujeme na duben chceme pozvat vąechny tři představitele radnice - starostu a oba místostarosty. Aby jste je poznali a aby Vám po sto dnech "hájení" představili své plány. Také nás jistě seznámí se svými zkuąenostmi z prvních dní ve funkcích na radnici.

Věříme, ľe přijmete naąe pozvání a vyuľijete moľnosti zeptat se na Váą problém. Jedině na těchto setkáních se dají přednést problémy, které Vás zajímají, případně tíľí. Kritika na náměstí, nebo diskuse v restauracích jeątě nic nevyřeąila.

Zasílání Vlastivědných listů

Prosíme ty zájemce, kterým zasíláme VLB, nebo o jejich zasílání mají zájem, aby uhradili poątovné za rok 2003, které činí 40,- Kč. Tuto úhradu můľete zaslat nejlépe v 5 kusech známek po 8,- Kč.

Zaplacení členských příspěvků

®ádáme současně členy Klubu, kteří tak dosud neučinili, aby uhradili členské příspěvky za rok 2003. Příspěvek činí minimálně 30,- Kč za rok. Vyąąí hranice záleľí na dobrovolnosti člena. Je moľné také zaslat v poątovních známkách.

Vydání pohlednic

Výbor Klubu rozhodl vydat dvě pohlednice - reprodukce obrazů Otakara Kubína. Výtěľek z prodeje bude vyuľit k zajiątění oslav 120. výročí Otakara Kubínova. V současné době prověřujeme náklady a zajią»ujeme tiskárnu. O výsledku Vás budeme včas informovat.

Výzva občanům nejen Boskovic

Blíľí se jaro. Sníh na mnoha místech naąich měst i obcí roztál a odhalil vąe, co nepořádní spoluobčané za celou zimu vytrousili, zahodili, nebo zapomněli zvednout. A tak se veřejná prostrancí pokrývají obaly od cigaret, ubrousky, kelímky a daląími papírky, v neposlední řadě i výkaly psů.

Vąichni si přejeme ľít v pěkném prostředí a v čistotě. Přispějme svým kladným přístupem k ľivotnímu prostředí a k pěknému prostředí naąeho města i okolí tím, ľe provedeme úklid kolem naąeho bydliątě a jeho nejbliľąího okolí. Tou chvilkou námahy přispějeme k jeho zkráąlení a uděláme ve svém výsledku i radost sami sobě.

Totéľ by mohli udělat i představitelé podniků, ąkol a institucí. Vľdy» i jim jistě záleľí na pěkném prostředí.

Výbor Klubu přátel Vám jiľ nyní za Váą kladný počin srdečně děkuje.

Členská schůze 2002


Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, duben 2003