cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Výroční členská schůze - únor 2007

Výroční členská schůze - únor 2007

Dne 20. února 2007 se uskutečnila členská schůze Klubu přátel Boskovic. Zúčastnilo se jí 41 členů.Po uvítání přítomných přednesla předsedkyně klubu Eva Šmétková zprávu o činnosti klubu od minulé členské schůze. Vyzvedla v ní všechny úspěchy, kterých klub dosáhl. Bylo zajištěno druhé vydání knihy Jaroslava Koutného - Boskovice, můj Betlém a dáno před vánocemi do prodeje. Pravidelně byly kontrolovány a opravovány informační tabule na naučných stezkách zdraví. Bohužel musela konstatovat, že zásahy vandalů a ničení textů jsou velmi časté a stojí nás mnoho námahy a také finančních prostředků při jejich opravování. Dařilo se také vydávat Vlastivědné listy Boskovicka v plánovaných termínech. S povděkem bylo konstatováno, že nám v minulém roce poskytlo město Boskovice grant na jejich vydávání, čímž nám značně pomohlo.

Pokračovali jsme i ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka, i když zde pouze ve výměně tiskovin a také s Klubem historie a vlastivědy Hustopečska. Do Hustopečí jsme uskutečnili autobusový zájezd, při kterém jsme si navíc prohlédli klášter v Rajhradě, historickou kovárnu v Těšanech a také muzeum lidových tradic v Kobylí. Účastníci zájezdu byli velice spokojeni. Bylo jen na škodu, že se nepodařilo autobus plně obsadit.Kladně předsedkyně hodnotila spolupráci členů klubu se studenty gymnázia, zejména při zjišťování občanů, kteří byli za druhé světové války nuceně nasazeni na práci pro říši. Tato spolupráce i nadále pokračuje. Společně s klubem seniorů při KZMB jsme připravovali vyhlášení památného stromu - svatebního dubu na palouku před hradem Boskovice. Veškeré potřebné doklady jsou vyřízeny, máme souhlas od majitele pozemku . rodiny Mensdorff-Pouilly k vysazení druhého dubu za ten uhynulý. Slavnostní vyhlášení se uskuteční počátkem měsíce května. (Bližší informace o svatebních dubech jsou v tomto čísle VLB.) Kladně byla hodnocena práce výboru klubu i revizní komise. Výbor se schází pravidelně každých 14 dní téměř se stoprocentní účastí a řeší úkoly stanovené plánem práce.

Samozřejmě byly i věci, které se nám nepodařilo splnit. V plánu práce máme stále sledovat možnost zajistit na náměstí U Vážné studny repliku trojramenné pumpy, která tam byla od druhé poloviny 19. století. I přesto, že jsme jednali na mnoha místech, nepodařilo se nám sehnat odpovídající dokumentaci. Tento úkol však stále sledujeme. Nepodařilo se nám také přesvědčit majitele vytipovaných domů a provést v nich dokumentaci rituálních lázní - mikve o nichž víme, že se v domě nachází. I v tomto úkolu budeme dále pokračovat a věříme, že se nám jej podaří splnit. Závěrem svého vystoupení poděkovala předsedkyně všem, kteří něco pro klub udělali za jejich práci. >Pak seznámila členskou schůzi s návrhem plánu práce na rok 2007. Výborem byla vypracována výroční zpráva za rok 2006, která je členům k dispozici u členů výboru. Poté následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesla Jarka Kovaříková. Příjmy činily celkem 45.340,- Kč, výdaje 86.664,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a vydáním byl pokryt z finanční hotovosti klubu a byl způsoben především vydáním za dotisk knihy Boskovice, můj Betlém a úhradou za tisk repliky starých pohlednic Boskovic. Po zprávě pokladní následovala zpráva revizní komise. Ta konstatovala, že hospodaření klubu probíhalo v souladu s plánem práce a nebylo shledáno žádných závad. Revizní komise upozornila na to, že klub má velké zásoby vydaných publikací a pohlednic a doporučila se ve výboru věnovat tomu, jak zlepšit prodej a tím získat prostředky do pokladny. Po krátké přestávce pak následovala diskuse, ve které vystoupilo celkem 15 účastníků schůze. Diskuse se týkala jednak vlastní práce klubu ale také situaci ve městě. Uloženo výboru, aby diskusní příspěvky projednal, co se týká klubu aby zařadil do plánu práce. Diskusní příspěvky týkající se města aby předal na městský úřad jako připomínky občanů. Po ukončení diskuse byl schválen plán práce KPB na rok 2007 a poté schůze ukončena.

Setkání pražských členů

Dne 16. května 2006 se uskutečnilo v pořadí již třetí setkání členů klubu a Boskováků žijících v Praze. Setkání se zúčastnilo 12 Boskováků, několik dalších bylo omluveno. Na tomto setkání jsme přítomné seznámili s činností klubu přátel od posledního setkání a také s plánem naší činnosti na rok 2006. Jsme velice rádi, že se toto setkání setkává u přítomných s dobrým ohlasem. Byli jsme mile překvapeni, když jsme byli paní Olgou Čechákovou informováni, že se podobná setkání jedenkrát měsíčně uskutečňovala již kolem roku 1950. Kdy skončila, to se jí nepodařilo zjistit. Ani to, kdo tato setkání organizoval.Pokud o tom máte někdo informace, budeme rádi, když se s námi o ně podělíte.

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008