Klub přátel Boskovic

zapsaný spolek
cz   en   de

Spolupráce s ...

Rok 2016

KPB spolupracoval s těmito organizacemi:

 • KZMB, zapůjčení prostor kina Panorama při pořádání schůzí Klubu
 • s paní Zitou Musilovou, která je nová majitelka domu U templu 3/5 jsme řešili novou smlouvu na provozování mikve v jejím domě. Od 15.3. je tento dům prohlášen kulturní památkou
 • s MÚ Boskovice ( poskytnutí fin. prostředků na rok 2016) a poskytnutí místa ve vestibulu MIS na umístění pamětní desky zemřelým vojákům napoleonských válek, kteří jsou pohřbeni v zámecké zahradě v Boskovicích
 • dále jsme spolupracovali při této akci s firmami Artron ( tisk mimořádných VLB a tisk a výroba pamětních tabulí) a MP Holding při umístění měších tabulí přímo v zámecké zahradě
 • opět celoroční starost o naše webové stránky s našimi členy E. Šmétkovou a T. Pitnerem.

Rok 2015

KPB spolupracoval s těmito organizacemi:

 • KZMB, poskytnutí prostor kina Panorama na pořádání schůzí Klubu a při oslavách 20. výročí založení KPB
 • Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo na popud KPB Pirochtův mlýn v Podhradí kulturní památkou
 • s MÚ Boskovice, poskytnutí fin. prostředků na uspořádání oslav 20. výročí založení KPB, v květnu byla vzpomínková akce Klubu k 70. výročí ukončení 2.sv. války u pamětní desky na Hradní ul. zařazena do celoměstských oslav
 • se ZŠ Boskovice, členka Klubu J. Kovaříková uskutečnila 4 besedy pro žáky 8. a 9.tříd na téma události posledních válečných dní v Boskovicích. Dále se uskutečnila pro žáky školy prohlídka náměstí, kde je J. Kovaříková seznámila s historií jednotlivých domů
 • při oslavách 20. výročí Klubu spolupráce s fy Artron - tisk plakátů na panely a tisk mimořádných VLB a studenti Střední pedagogické školy zajistili kulturní program
 • s Klubem historie a vlastivědy Hustopečska - naše členka O. Sokolová besedovala v Hustopečích na téma Židé v Boskovicích. S Pardubicemi pouze výměna tiskovin
 • spolupráce s Ing. V. Filipem při přípravě vydání jeho knihy "Boskovice v historických fotografiích a pohlednicích" a následně s Muzeem Boskovicka při křtu této knihy v Muzeu 3.12.
 • členové E. Šmétková a T. Pitner celoročně pečují o naše webové stránky

Rok 2014

KPB spolupracoval s těmito organizacemi:

 • KZMB poskytnutí prostor kina Panorama na pořádání schůzí Klubu a vzpomínkové akce ke 100. výročí vyhlášení 1. sv. války
 • s redakcí Regionálních novin Boskovicka při vydávání VLB
 • s Muzeem Boskovicka, poskytnutí průvodce naším členům při prohlídce expozic
 • Muzea 4.6.2014
 • s MÚ Boskovice, poskytnutí fin. prostředků na vydávání VLB a v prosinci 2014 uzavřena dohoda o převzetí 14 tabulí na Naučných stezkách do péče MÚ od 1.1.2015
 • s Unijazzem Praha, v červenci při pořádání Festivalu Boskovice zařadili do programu vzpomínku na 85. výročí úmrtí Hermanna Ungara
 • se Sokolem Boskovice, uspořádání 2 koncertů Mozeke Kohótek v prostorách Sokolovny
 • spolupráce s Klubem historie a vlastivědy Hustopečska a Klubem přátel Pardubicka spočívá pouze ve výměně vydávaných tiskovin
 • celoroční spolupráce s našimi členy E. Šmétkovou a T. Pitnerem, kteří se starají o naše webové stránky

Fotosoutěž

Během roku 2012 probíhala fotografická soutěž vyhlášená Klubem přátel Boskovic na téma Boskovice známé – neznámé. Vyhlášení výsledků soutěže spojené s vernisáží se uskutečnilo v kině Panorama v listopadu t.r. ve spolupráci s KZMB a za účasti představitelů města Boskovice.

Odsun Židů

Jednou z velkých akcí Klubu byla vzpomínková akce k 70. výročí odsunu Židů z Boskovic. Vzhledem k náročnosti přípravy této akce jsme přivítali spolupráci s dalšími organizacemi při její realizaci. Na akci se podílelo Muzeum Boskovicka, Město Boskovice, KZMB, Židovská obec Brno, Gymnázium Boskovice.

Augustin Berger

Vzhledem k náročnosti přípravy akce ke 150. výročí narození Augustina Bergera bylo nutné spolupracovat s dalšími organizacemi. Město Boskovice a Národní divadlo Praha poskytly, kromě organizačních záležitostí, také finanční pomoc. Pamětní desku navrhl Bedřich Čelikovský a s výrobou desky i dopravou pomohl Vít Paděra.

Pamětní deska na DLPP

Klub přátel Boskovic společně s Městem Boskovice zajistili vytvoření repliky pamětní desky na dům Dětské léčebny na Smetanově ulici. Text desky je shodný s textem desky, která se nachází uvnitř budovy. Připomíná, že dům byl postaven v letech 1925 – 1926 na paměť obětem války a k uctění jejich památky.

Práce členů KPB v komisích města

V roce 2011 nikdo z členů výboru v komisích města nepracoval.

Zájezd do Moravské Třebové

Klub přátel společně s vlastivědným kroužkem KZMB uspořádal 3. října 2007 zájezd vlakem do Moravské Třebové – Za sedmizubým hřebenem. V Moravské Třebové se uskutečnila prohlídka města a jeho pamětihodností s průvodcem. Byl čas i na oběd a osobní volno.

Vyhlášení památného stromu

Klub seniorů KZMB a Klub přátel Boskovic se dohodli, že společnými silami zajistí, aby krásný dub na palouku před boskovickým hradem byl vyhlášen památným stromem. Inspirovala je k tomu pověst publikovaná panem Adolfem Vodáčkem a pak ještě uvedená v knize Miloslavy Minxové Pověsti a vyprávěnky z Boskovic „Svatební duby“. Tyto duby byly dva. Princ Rudolf však spáchal sebevraždu a tak podle pověsti dub uschl. Proto členové klubu seniorů současně s vyhlášením památného stromu zasadili druhý dub znovu.

Požádali jsme majitele pozemku, rodinu Mensdorff-Pouilly o souhlas, který nám byl bez problémů udělen a potom také odbor životního prostředí Městského úřadu Boskovice o jeho oficiální vyhlášení. Veškeré potřebné doklady jsou vyřízeny a nic nestálo v cestě oficiálnímu vyhlášení, které se uskutečnilo 10. května 2007 v 15.00 hodin v prostoru před hradem.

Z dalších akcí, které přechází z loňského roku do letošního, je důležitá spolupráce s gymnáziem na projektu mapujícím osudy totálně nasazených občanů během druhé světové války.

Totálně nasazené mládí

Studenti Gymnázia Boskovice pod vedením profesorky Světlany Trefné a ve spolupráci s Klubem přátel Boskovic pracují na dalším projektu. Navazují tak na úspěšný projekt Naděje, jehož cílem bylo zdokumentovat životní osudy tří boskovických rodáků, kterým se podařilo přežít holocaust. Studenti s nimi natočili dokumentární film, udělali množství fotografií a také získali další informace a podněty k celkovému zpracování projektu. Ten byl formou filmu, výstavy dokumentů i besed prezentován v loňském roce veřejnosti a také na některých školách, kde přispěl k rozšíření znalostí žáků a studentů. Nový projekt nese název „Totálně nasazené mládí“.

640 000 mladých lidí muselo v období 2. světové války nuceně pracovat pro „Třetí říši“. Poté, co byly Čechy a Morava v roce 1939 obsazeny německou armádou, byla většina z nich pracovním úřadem nasazena nuceně a pod tlakem na práci pro Říši. Tomu, kdo se bránil, hrozila ztráta veškeré podpory, peněžní pokuta a vězení. Jiní se stali oběťmi pravidelného honu na lidi ze strany nacistických bezpečnostních orgánů.

Během „totálního nasazení“ trpěli odlukou od domova, špatnými hygienickými podmínkami, zimou, hladem a diskriminací se strany společnosti, která se chovala extrémně nepřátelsky vůči všemu cizímu.

Nápad na podrobnější zpracování tohoto tématu se zrodil asi v únoru letošního roku. Studentům se téma zdálo být opět velmi zajímavé a projevili zájem na něm pracovat. Bylo nutné také začít shánět peníze na realizaci. Celý projekt byl připraven už v březnu a byly podány žádosti. Finančně je tedy projekt podpořen z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, Města Boskovice a Gymnázia Boskovice. S organizací pomáhají i členové Klubu přátel Boskovic.

Do současné doby se podařilo najít asi třicet z těch, kteří byli za války totálně nasazeni, ať už na území naší země, nebo i v zahraničí. Studentům se zatím podařilo kontaktovat několik dosud žijících pamětníků, od kterých získali cenné informace, fotografie i jména dalších lidí s podobným osudem. Mezi prvními poskytl studentům rozhovor i spisovatel a překladatel Ludvík Kundera. Natočil se natáčet dokumentární film, kde se pamětníci podělili o své vzpomínky na válečnou dobu.

S výslednými produkty projektu, kterými budou film a výstava, je veřejnost seznámena na slavnostních prezentacích. První prezentace proběhla 14. listopadu 2006 v aule Gymnázia Boskovice. Právě bývalí studenti (septimáni i oktaváni) a pedagogové této školy byli postupně od podzimu roku 1943 „přeřazováni“ na práci pro Říši. Podle dostupných údajů to bylo asi 78 studentů. Zajímavé bylo, když se septimáni, kteří na projektu pracovali, a právě ti z roku 1944 mohli při příležitosti prezentace setkat a pobesedovat. Potom následovala série besed a diskuzí s ostatními studenty gymnázia i s žáky jiných škol. Průběžně je informován regionální tisk a televize formou pravidelně vydávaných tiskových zpráv a tiskové konference před premiérou filmu a vernisáží výstavy.

Fotografická dokumentace města a akcí KPB

Tuto oblast činnosti je možné rozdělit do dvou oblastí. To je na dokumentaci činnosti Klubu a na dokumentaci památek ve městě.
Fotodokumentaci prováděl především Zdeněk Vašek - člen výboru. Navíc byly snímky získávány od dalších fotografů. S dokumentační činností Klubu souvisí i získávání a archivování dalších materiálů - plakátů, výstřižků z novin a jejich přehledné archivování. Situace byla projednána ve výboru Klubu a J. Kovaříková přislíbila za pomoci O. Sokolové materiál postupně přehledně uspořádat.
Dále byla prováděna fotodokumentace kulturních památek ve městě. Tyto snímky slouží jednak pro potřebu Klubu, jednak jsou poskytovány na vyžádání i dalším organizacím. Kupř. 50 snímků i s komentářem o vodních mlýnech na Boskovicku bylo poskytnuto Muzeu Boskovicka do připravované publikace a na panely budované naučné stezky s tématem využití vodní energie říčky Bělé v mlýnech a jiných zařízeních.

Dar Muzeu

Předali jsme řediteli Muzea Boskovicka předměty, které získal p. Jaroslav Koutný z Prahy se svými přáteli. Jedná se o dva svícny, které budou v průběhu turistické sezony umístěny v synagoze maior. První z nich je sedmiramenný a nazývá se menora. Druhý je osmiramenný svícen chanukový.

svícen svícen

KPB spolupracuje s Městským informačním střediskem, Informačním centrem Boskovicko, kde můžete najít většinu našich publikací i turistických materiálů.

Oslavy 120. výročí narození Otakara Kubína

KPB se již v roce 2002 začal zajímat o realizaci pomníku boskovickému rodákovi, malíři Otakaru Kubínovi ke 120. výročí jeho narození. Dostali jsme nabídku od akademického sochaře Bedřicha Čelikovského na realizaci bysty. Kromě návrhu B. Čelikovského podal návrh akademický sochař Nikos Armutidis. Hledali jsme možnosti - finanční zdroje, umístění, vlastní realizaci pomníku a organizaci oslav. Veškeré přípravy byly zdlouhavé a byly konzultovány s vedením radnice.

Asi po ročních přípravách a jednáních v ustavené komisi, ve které byli kromě Klubu zástupci městského úřadu, KZMB a Muzea Boskovicka bylo rozhodnuto, že bude realizován pomník podle návrhu B. Čelikovského a bude umístěn v parčíku na ul. kpt. Jaroše, kde stával rodný dům O. Kubína. V této pracovní skupině bylo také dohodnuto, že vybudování pomníku bude zajišťovat po všech stránkách KPB, další akce oslav pak ostatní, to je výstavu obrazů včetně publikace o díle O. Kubína Muzeum Boskovicka, pamětní desku na Rezidenci město Boskovice a slavnostní koncert ve skleníku KZMB.

Finanční rozpočet na realizaci pomníku byl stanoven na 220.000,- Kč. Město přislíbilo podílet se na nákladech částkou do 100 tis. Kč. O dalších 100 tis. Kč jsme požádali Krajský úřad. I když jsme v první etapě neuspěli, dodatečně se podařilo tento grant získat. Zbývající částka a další náklady spojené s realizací pomníku hradil KPB ze svých prostředků a darů získaných od sponzorů. Mimo to nám další sponzoři poskytli nefinanční pomoc (Služby K.K.Š. s.r.o. zhotovily základ, Zahradnictví Šmelcovna provedlo výsadbu u pomníku. Projekční kancelář Stapro vyhotovila projekt pro žádost o stavební povolení.) Celkové náklady činily 250 000,- Kč.

Datum oslav bylo stanoveno na sobotu 18. 10. 2003, tedy do období 120. výročí narození. Ke slavnosti odhalení pomníku vydal Klub plakát s reprodukcí obrazu Kytice od O. Kubína. Byly také vydány 2 pohlednice s obrazy O. Kubína. Byly prodávány po 10,- Kč. Výtěžek z prodeje byl použit na financování pomníku.

Celkové oslavy, které proběhly za účasti zástupců Francouzského zastupitelského úřadu, hejtmana Jihomoravského kraje a dalších hostí byly hodnoceny kladně. I Klub se svého úkolu zhostil dobře.

V sobotu 18. října 2003 se sešly stovky lidí, boskováků i přespolních, aby společně vzpomněli významného výročí boskovického rodáka - malíře Otakara Kubína. V těch dnech jsme si totiž připomínali 120. výročí jeho narození.
Oslavy se připravovaly více než rok, protože Klub přátel Boskovic, který celou akci inicioval, chtěl, aby tato oslava byla důstojná a odpovídající významu Otakara Kubína. Klub získal pro svůj záměr i podporu Krajského úřadu, Městského úřadu Boskovice, Kulturních zařízení města Boskovice a Muzea Boskovicka, jež se na oslavách velkou měrou podílely. Velký zájem o tuto akci byl také mezi veřejností, o čemž svědčí i to, že lidé kupovali pohlednice, ale přinášeli i finanční dary. Všem, kteří se na hmotném zabezpečení podíleli, patří náš velký dík.
Pomník stojí v místě, kde koncem 19. století stála škola, ve které Kubínovi bydleli a Otakar se tam narodil. Při výkopových pracích pro pomník dělníci dokonce na základy domu narazili.
Bustu Otakara Kubína vytvořil prof. Bedřich Čelikovský z Brna, který v Boskovicích v mládí žil a na Otakara Kubína si pamatuje. Jeho návrh zrealizoval pan Antonín Paděra ve slévárně v Dolní Lhotě. Podstavec pro bustu podle návrhu autora vyrobil pan Milan Komárek z Kamenoprůmyslu Letovice. Všem třem jménem Klubu přátel Boskovic srdečně děkuji za výbornou spolupráci a perfektně odvedené dílo.
Oslav se zúčastnili také vzácní hosté - pan Jean-Luc Goerster, kulturní rada francouzského velvyslanectví, pan Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje, představitelé města Boskovic a příbuzní Otakara Kubína. S malým zpožděním přijeli také pan Gilles Rider s manželkou ze Simiane la Rotonde z francouzské Provence, kde Kubín žil.
Po úvodním proslovu o životě malíře a odhalení pomníku se oslavy přesunuly do Galerie Otakara Kubína na Masarykově náměstí, kde byla připravena výstava Kubínových obrazů a představena nová publikace o jeho životě a díle. Na vernisáž výstavy navazovalo ještě odhalení pamětní desky na budově Rezidence - místě Kubínova posledního pobytu v Boskovicích.
Na závěr celého odpoledne se v zámeckém skleníku konal koncert na umělcovu počest.
Celá akce, která patřila k největším akcím roku v Boskovicích, byla úspěšná a vynaložené úsilí všech zúčastněných nebylo marné. Doufáme, že pomník Otakara Kubína bude místem navštěvovaným nejen lidmi z naší republiky, ale i ze zahraničí, kde je Kubín vlastně známější než u nás. Jsme velmi rádi, že se Kubín aspoň touto formou mohl do svého rodného města vrátit.

Stránku připravily: © Eva Šmétková a Jarmila Winklerová, únor 2017