cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Zpráva za rok 2001

Výroční zpráva Klubu přátel Boskovic za rok 2001

Klub zajišťoval v roce 2001 následující akce

 • Vysazení stromu tisíciletí, které se uskutečnilo 21. 3. 2001.
 • Účast Klubu na festivalu neziskových organizací Letovice 3+1
 • Vydání 9 kusů replik starých pohlednic Boskovic a židovského města. Jsou k dostání v prodejnách v Boskovicích.
 • Zúčastnili jsme se Plánovacího odpoledne organizovaného Muzeem Boskovicka. Protože byla malá účast nepodařilo se udělat závěry. Na místě dohodnuto, že Klub bude v organizaci dál pokračovat, což se děje.
 • Klub pokračuje ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka. Je třeba získat další spolupracovníky a hlavně dopisovatele.
 • Budování naučných stezek pokračuje. Jejich realizace je předmětem jednání každé schůze výboru Klubu. V současné době je připraveno potřebné řezivo, které po vyschnutí bude převezeno ke zpracování na tabule. Podařilo se získat další sponzory, kteří poskytnou buď finanční pomoc nebo materiál. S dalšími sponzory jednáme. Také město odsouhlasilo finanční pomoc. Zpracovává se písemný a fotografický materiál. V současné době patří za poskytnutou pomoc náš dík rodině Mensdorff-Pouilly, panu Šumberovi z Pily Šmelcovna, Jednotě, Minervě a dalším.
 • Výročí Otakara Kubína - i tomuto úkolu se věnujeme každou výborovou schůzi. Z naší iniciativy byla ustavena pracovní skupina, ve které jsou kromě nás zástupci MÚ, KZMB a Muzea Boskovicka. Pracovní skupina pracuje a má zpracován návrh akcí, které by se měly uskutečnit.
 • Klubem byla vyhlášena soutěž pro žáky a studenty škol „Malujeme s Kubínem“. Tato probíhá. Získali jsme na ni grant od OSF Praha. Vyhodnocení bude provedeno v červnu a z předaných prací bude vytvořena výstava.
 • Byla požádána Česká televize, studio Brno, aby do tématického plánu na rok 2003 zařadila zpracování medailónku O. Kubína. Zatím jsme nedostali odpověď.
 • Připravujeme výstavu starých pohlednic Boskovic, která se uskuteční koncem června a počátkem července. V současné době shromažďujeme podklady od majitelů pohlednic.
 • Úprava cesty za židovským hřbitovem - měli jsme záměr, vybudovat tam provizorní schody. Protože by to vyžadovalo zpracování složitého projektu a další problémy, od tohoto záměru jsme upustili.
 • Svolali jsme dvě setkání všech neziskových organizací ve městě, abychom se s nimi poradili o vzájemné spolupráci. Toto neformální sdružení jsme nazvali VOKNO
 • volné sdružení neziskových organizací. V těchto setkáních budeme i nadále pokračovat.

Po zprávě předsedkyně byla podána zpráva pokladní a zpráva revizní komise. Revize pokladny neshledala v hospodaření Klubu závad a vyslovila výboru absolutorium.

Náměty pro rok 2002

 • Projednat možnost využití přístavby školy ZŠ Sušilova u lázní pro Mateřské centrum, případně další iniciativy.
 • Existuje projekt pro Komunitní mládež. Projekt zatím nelze realizovat - nejsou prostory.
 • Iniciovat, aby při příštím projednávání rozpočtu města byla veřejná diskuse
 • Jednat s Aptem ve Francii o účasti na oslavách O. Kubína
 • Zlepšit propagaci akcí Klubu přátel Boskovic
 • Nabídnout Židovské obci Brno pomoc při otvírání Synagogy.

Projednáno na členské schůzi konané v pondělí 25. února 2002 v kinosále Katolického domu.

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008