cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Schůze a zprávy > Zpráva za rok 2004

Výroční zpráva za rok 2004

Obsah

 1. Úvod
 2. Plán činnosti na rok 2004
 3. Zhodnocení jednotlivých akcí
  1. Naučné stezky zdraví (grant Nadace Veronica)
  2. Hovory s radnicí
  3. Zprovoznění mikve U Templu
  4. Vydávání Vlastivědných listů Boskovicka
  5. Vydavatelská činnost
   1. Pověsti a vyprávěnky z Boskovic
   2. Židovská čtvrt v Boskovicích
 4. Připravované akce
  1. Publikace (Zpěvník, Betlém)
  2. Instalace repliky trojramenné pumpy
 5. Spolupráce s Klubem přátel Pardubicka
 6. Besedy Právo na každý den
 7. Práce výboru Klubu
 8. Příprava oslav 60. výročí konce 2. svět. války
 9. Setkání pražských členů KPB
 10. Co se neuskutečnilo
 11. Závěr

1. Úvod

Klub přátel Boskovic, jako občanské sdružení a nezisková organizace sdružující občany mající vztah k městu Boskovice a k jeho okolí, působí již 10 let. Za tu dobu Klub uskutečnil velkou řadu akcí, které svým významem přesáhly samotné město Boskovice. Tím si získal řadu příznivců, obyvatel Boskovic i Boskováků žijících mimo Boskovice. O tom svědčí jejich zájem o dění v Boskovicích i v Klubu, který projevují svými připomínkami a podněty pro práci Klubu. Je nám líto, že většina našich členů jsou občané staršího věku. Bohužel se nám nedaří získat pro naši činnost občany mladší, v produktivním věku. Tímto směrem budeme muset v dalším období nasměrovat naše úsilí.

2. Plán činnosti na rok 2004

Členská schůze Klubu konaná 24. února 2004 schválila pro rok 2004 následující plán práce.
 1. Pokračovat v dokončení Naučných stezek zdraví okolím Boskovic. Sledovat stav a průběžně opravovat informační tabule na naučných stezkách
 2. Uspořádat v roce 2004 dvě besedy - Hovory s radnicí
 3. Pokračovat v jednáních o zprovoznění mikve v domě pana Pavla Novotného U Templu
 4. Usilovat o instalování pamětní desky alespoň jednomu významnému rodáku města (Pavel Bačovský, Berger, Snětina, Boháček a pod.)
 5. Pokračovat ve vydávání Vlastivědných listů Boskovicka. Ustavit redakční radu
 6. Uspořádat výstavu obrazů B. Čelikovského s tematikou židovského města
 7. Ve vydavatelské činnosti vydat alespoň jednu publikaci (Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka O. Sirovátky, Pověsti a vyprávěnky z Boskovic M. Minxové a pod.)
 8. Uspořádat soutěžní akci pro děti a mládež společně s některou organizací (Naučné stezky a pod.)
 9. Zajistit dokumentaci akcí pořádaných KPB a vedení kroniky
 10. Sledovat možnost zapojit se do soutěže Jedna plus jedna je více než dva, vyhlášenou Vodárenskou akciovou společností a.s. Brno a Trialogem Brno
 11. Hledat možnosti instalace repliky trojramenné pumpy na místě U Vážné studny
 12. Zúčastnit se festivalu 3 + 1 Letovice.

3. Zhodnocení jednotlivých akcí

3.1. Naučné stezky zdraví

Instalace tabulí na všech třech Naučných stezkách zdraví byla dokončena v měsíci červnu 2004. Současně byly také opraveny všechny poškozené tabule, které nám poškodili vandalové. V uvedeném termínu byl také vydán druhý díl skládačky - průvodce Doubravský okruh, který popisuje naučnou cestu Doubravami. Na realizaci jednotlivých textů se velmi zasloužil prof. Josef Šmétka, kresby a panoramata nakreslil Jan Celta. Obě skládačky jsou k dostání v Informačním středisku a u některých knihkupců. S opravami jednotlivých informačních tabulí nám velice pomohla NADACE VERONICA Brno, která nám nabídla, abychom si požádali o grant z jejich nadace. Grant nám byl poskytnut ve výši 10 tisíc Kč, za což jsme jim velice vděčni. Celkové náklady na opravy panelů činily 10.236,- Kč. Grant byl ve sjednaném termínu do konce roku 2004 řádně vyhodnocen a vyúčtován. Je nám velice líto, že musíme trvale sledovat jednotlivé tabule a zabezpečovat jejich opravy, které nejsou právě levné. Bohužel činnost vandalů někdy předstihuje naši schopnost tabule opravovat.

3.2. Hovory s radnicí

Hovory s radnicí se v tomto roce neuskutečnily. V období přípravy těchto hovorů přišla nabídka uspořádat besedy, které by posílily právní vědomí občanů a seznámily je s vyhláškami města a pod. Tyto besedy jsou hodnoceny dále pod bodem 6.

3.3. Zprovoznění mikve U templu 3/5

Výbor KPB se tímto problémem zabýval prakticky po celý rok 2004. Byla uzavřena písemná dohoda s panem Pavlem Novotným, majitelem sklepa, který nám dal souhlas k využívání sklepa a k opravě mikve. Souběžně byl zajišťován odborný posudek od pracovníků Židovské obce. Prohlídku sklepní místnosti s mikve provedl ing. arch. Jaroslav Klenovský z Židovské obce Brno, který současně navrhl práce, které bude nutné udělat pro zprovoznění mikve. Sklep si prohlédl i ředitel Židovského muzea Praha PhDr. Arno Pařík, který také potvrdil, že se jedná o mikve, i když poškozenou pozdějším používáním sklepa pro jiné účely. Na základě zpracovaného seznamu prací a jejich finančního ohodnocení byl vypracován projekt a žádost o grant na Nadaci Občanského fóra Praha z programu Opomíjené památky s rozpočtem 45.500,- Kč. Náš projekt byl vybrán grantovou komisí a koncem roku nám bylo sděleno, že požadovaná částka nám byla schválena. Na základě toho byly koncem roku zahájeny přípravné práce, zejména pak příprava potřebných smluvních ujednání s majiteli nemovitostí, zpracování ohlašovací povinnosti na Stavební úřad města Boskovice a podobně. Tyto práce pokračují i v roce 2005 s cílem zpřístupnit mikve v době zahájení turistické sezóny.

3.4. Vydávání Vlastivědných listů Boskovicka

Vydávání VLB pokračovalo i v roce 2004, kdy byla opět vydána 4 čísla, většinou o rozsahu 6 stran. I v roce 2004 pokračoval starý problém, nedostatečný počet přispěvatelů. Nedaří se nám získat další spolupracovníky nejen z Boskovic, ale i z okolních obcí regionu. I přes tuto skutečnost se podařilo udělat VLB zajímavé, o čemž svědčí ohlasy čtenářů. Nepodařilo se také získat několik členů KPB a ustavit redakční radu, která by mohla operativněji připravovat jednotlivá čísla. Tomuto úkolu bude muset výbor věnovat v roce 2005 maximální pozornost. I nadále jsou VLB zasílány 24 zájemcům žijícím mimo Boskovice, kteří si uhradili poštovné. Financování je zabezpečeno příspěvkem na jedno číslo od Zahradnického podniku Šmelcovna pana Janků a jedno číslo hradí Kulturní zařízení města Boskovice, zřizovatel vlastivědného kroužku. Zbývající 2 čísla hradíme z našeho rozpočtu.

3.5. Vydavatelská činnost

3.5.1. Pověsti a vyprávěnky z Boskovic
První knihou vydanou v roce 2004 byly Pověsti a vyprávěnky z Boskovic, sepsané Miloslavou Minxovou. Ilustrace provedla Olga Měkotová, historický komentář napsal PhDr. Jaroslav Bránský. Kniha byla vydána v nákladu 700 kusů a díky tomu, že autorky textu i ilustrací poskytly KPB právo vydat knížku bez honoráře a také proto, že jsme na její vydání získali finanční prostředky od Města Boskovice z grantového programu na podporu kultury, je možné tuto knížku prodávat za přijatelnou cenu 60,- Kč. Mimo to jsme nabídli školám, že při odběru nad 10 ks jim poskytneme slevu a dodáme jim knihu za 50,- Kč.
3.5.2. Židovská čtvrt v Boskovicích
Další knihou, kterou jsme vydali, je Židovská čtvrt v Boskovicích, doplněné a přepracované vydání autora ing. arch. Jaroslava Klenovského. Knížka byla vydána v nákladu 1 000 ks, je velmi pěkně provedená a doplňuje chybějící rozebranou knížku o historii židovské čtvrti. Kniha byla dána do prodeje těsně před vánočními svátky a je k dostání v Muzeu Boskovicka, Informačním středisku a u některých knihkupců za cenu 75,- Kč.

4. Připravované akce

4.1. Boskovický zpěvníček

V roce 2004 jsme měli v plánu vydat také knihu Oldřicha Sirovátky Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka. Kniha vychází z národopisných prací Oldřicha Sirovátky a do tisku ji připravujeme ve spolupráci s Etnologickým ústavem Akademie věd ČR. Na tuto knihu jsme také podali žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Město Boskovice. V tomto případě jsme ale příspěvek nedostali pro velký počet zájemců a projektů. Přesto jsme na přípravě vydání pokračovali a ke konci roku 2004 je knížka prakticky připravena k předání do tisku. Pokusíme se získat grant v roce 2005, protože jsme přesvědčeni, že se jedná o zajímavou publikaci, která obohatí zejména knihovny škol a národopisných souborů. Finanční spoluúčast přislíbil i Etnologický ústav Akademie věd ČR.

4.2. Boskovický betlém Jaroslava Koutného

V listopadu 2004 jsme obdrželi od našeho člena, Jaroslava Koutného, rodáka z Boskovic, který žije v Praze, kroniku, ve které popisuje jednotlivé postavy z betléma, který za svůj život vytvořil. Je to velmi zajímavý pohled na jednotlivé osoby i na celkový život v Boskovicích před 50 až 60 léty. Zvažujeme tyto paměti vydat, samozřejmě pouze v malém nákladu pro vážné zájemce. Malý náklad bude mít pochopitelně vliv i na cenu knížky. Vše je zatím ve stavu úvah. Zatím byl zaslán dotaz do Muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem a na tamní městský úřad na možnost získat barevné fotografie nejen betlému celého, ale i jednotlivých figurek. Ke konci roku jsme zatím neobdrželi odpověď. Přepis strojopisu do počítače, jako základ pro sazbu, provádí paní Jaroslava Kovaříková.

4.3. Instalace repliky trojramenné pumpy

Jak si jistě starší občané pamatují, na náměstíčku U Vážné studny byla v minulosti trojramenná pumpa. Tuto v 19. století vyrobil studnař A. Spilka z Olomouce. Máme sice k dispozici jeho plánek i německy psaný popis, podle něj se však replika nedá vyrobit. Podle informace pracovníka Sigmy Olomouc, jsou ruční pumpy vyráběny v Hranicích na Moravě. Tam se nám však zatím nepodařilo získat potřebný kontakt. Protože jsme řešili jiné úkoly, byl tento bod plánu práce vzat jako okrajový a budeme na něm pokračovat v roce 2005. Důvodem odložení je také nedostatek finančních prostředků na případnou realizaci.

5. Spolupráce s Klubem přátel Pardubic

V roce 2004 jsme navázali písemnou spolupráci s Klubem přátel Pardubic, který svoji činnost v průběhu roku rozšířil a stal se Klubem přátel Pardubicka. Vzájemně si vyměňujeme vydávané publikace jako jsou Vlastivědné listy, knížky, pohledy a podobně. Oceňujeme jejich velmi obsáhlé a na křídovém papíře tištěné Vlastivědné listy Pardubicka. Je pochopitelné, že Pardubice jako město jsou podstatně větší než Boskovice a mají tedy i větší členskou základnu. Přesto je možné touto výměnou vzájemně obohacovat činnost obou našich klubů. V této činnost budeme pokračovat i v roce 2005.

6. Besedy Právo na každý den

V roce 2004 jsme uspořádali za podpory města dvě besedy, jejichž cílem bylo poskytnout občanům potřebné informace o státní legislativě i vyhláškách města, které nějakým způsobem upravují vztah občana k úřadům. Jako lektoři byli získáni nezávislá advokátka Mgr. Barbora Leiterová z Brna a dva pracovníci městského úřadu Boskovice Mgr. Martin Budiš a Mgr. Marek Ženata. Ti se zaměřili na seznámení s pravidly podávání stížností, petic, žádostí o informace, o řešení konfliktů a podobně. Jedna beseda proběhla v aule gymnázia, které se zúčastnili studenti gymnázia a Střední pedagogické školy v počtu cca 170, se přednášející zaměřili na položení základů právního povědomí v intencích výuky a školních osnov. Druhá beseda byla určena dospělé populaci a zúčastnilo se jí ve videosále kina 28 občanů města. Zde byl hlavní důraz položen na způsob podávání stížností a jednání na úřadech státní správy a samosprávy. V diskusní části zazněla řada dotazů a připomínek. Tyto byly podchyceny, zpracovány a předány Městskému úřadu jako připomínky občanů, které formálně KPB zaštítil pro získání odpovědí a vyjádření. Tyto odpovědi jsme v zákonem stanovené lhůtě obdrželi a pro informaci občanů byly tyto otázky i odpovědi na ně zveřejněny v čísle 4/2004 Vlastivědných listů Boskovicka. Na zajištění této akce se podíleli ing. Zdeněk Vašek a ing. Adéla Kolouchová. Celkové náklady na tuto akci činily 7.250,- Kč, z čehož 5 000,- Kč bylo uhrazeno z grantového příspěvku Města Boskovice, 2.250,- Kč pak z prostředků KPB. Grant byl v termínu vyúčtován.

7. Práce výboru KPB

Výbor KPB má 7 členů a scházel se téměř pravidelně jedenkrát za čtrnáct dnů. V roce 2004 se sešel celkem 22 krát. Větší mezery mezi výborovými schůzemi byly v době letních prázdnin. Výbor řídila předsedkyně Mgr. Eva Šmétková. Účast na schůzích byla velmi dobrá. Největší absenci pro dlouhodobou nemoc měla Jarmila Winklerová. O finance se trvale starala Jaroslava Kovaříková, které se podařilo zkvalitnit vedení účetnictví zakoupením počítačového programu a vedením agendy přes počítač. Jednatelem byl Jiří Bušina. Dosud se nepodařilo zvolit místopředsedu klubu, což bylo konstatováno jako nedostatek již ve výroční zprávě za rok 2003. Vzhledem k tomu, že předsedkyně měla stoprocentní účast na schůzích a také jednání se vždy zúčastnila, nijak se to na práci výboru negativně neprojevilo. Přesto je to prohřešek proti stanovám a bude třeba jej napravit. Nepodařilo se také získat do výboru další členy, aby práce mohly být lépe rozděleny na více lidí. Jde zejména o náročné práce se zpracováním a vyhodnocením různých projektů a žádostí o granty. Značný úkol připadl v uplynulém roce Iljovi Melkusovi s přípravou tisku knih a jednáními s tiskárnou. Ostatní členové výboru dostávali úkoly na výborových schůzích. V roce 2004 se uskutečnila jedna členská schůze, na které byl přijat plán práce pro rok 2004. Bude však nutné pro lepší zapojování členů do práce klubu svolávat na podzim ještě další členskou schůzi, i když bude případně spojena s nějakou další akcí a na ní seznamovat členy s činností klubu a jeho problémy. Klub má tříčlennou revizní komisi vedenou Josefem Šafářem. Tato se schází pouze podle potřeby k provedení revizí hospodaření. Členy komise jsou dále Marie Janků a Bohuslav Válka. Závěrem k tomuto bodu je možné konstatovat, že výbor i revizní komise plnily dané úkoly dobře.

8. Příprava oslav 60. výročí konce 2. svět. války

Zástupce KPB se zúčastnil první organizační schůzky k zajištění oslav 60. výročí osvobození, kterou svolala paní místostarostka ing. Jaromíra Vítková. KPB chce přispět ke zdárnému průběhu oslav jednak vydáním rozšířeného čísla VLB, věnovaného tomuto výročí. Dále prověřujeme možnost instalovat v prostoru rezidence pamětní desku, která by připomněla 9 spoluobčanů, zabitých při náletu dne 5. května 1945.

9. Setkání pražských členů KPB

Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 14. října 2004 v klubovně Unijazzu Praha. Pozvali jsme na ně nejen členy KPB, ale i další Boskováky, jejichž adresy jsme znali. S napětím jsme pak očekávali, kolik pozvaných přijde a jaký bude ohlas. Přišlo 9 členů i nečlenů. Ti se však na setkání za členy KPB přihlásili. Beseda proběhla v milé atmosféře a všichni přítomní kladně hodnotili nápad setkání uskutečnit. Souhlasili s tím, aby se taková setkání alespoň jedenkrát ročně konala. Mnozí také přinesli adresy dalších Boskováků žijících v Praze, které by bylo možné pozvat. Na závěr setkání byl promítnut videofilm o Boskovicích, natočený v nedávné době. Výbor tuto akci hodnotil velmi kladně a budeme v ní i v roce 2005 pokračovat.

10. Co se neuskutečnilo

Když se schvaloval na členské schůzi plán práce na rok 2004, stanovil si výbor několik úkolů, které se však v průběhu roku ukázaly jako nerealizovatelné, ať již z důvodů technických, nebo proto, že bylo nutné do plánu zařadit úkoly jiné, aktuálnější. Jde o tyto akce:
a) Uspořádat alespoň dvoje Hovory s radnicí. Tyto besedy byly nahrazeny akcí Právo na každý den, která podle našeho názoru tyto hovory nahradila. V Hovorech s radnicí budeme pokračovat v roce 2005.
b) Usilovat o vybudování alespoň jedné pamětní desky významnému rodákovi. Připravovali jsme možnost instalovat pamětní desku akademickému malíři Pavlu Bačovskému k výročí jeho úmrtí. Od toho však bylo po dohodě se sochařem Bedřichem Čelikovským upuštěno a deska bude realizována až při výročí jeho narození.

11. Závěr

Rok 2004 byl pro KPB úspěšný. Podařilo se uskutečnit řadu akcí, které byly přínosem pro propagaci města. Zdá se, že si KPB získává stále větší prestiž u obyvatel města. Podařilo se také navázat nové kontakty i mimo Boskovice a získat také podporu od různých nadací při realizaci našich plánů. Zde je třeba jmenovat především Nadaci Veronica, Nadaci Občanského fóra a další. Významná byla i pomoc Krajského úřadu Jihomoravského kraje a také Města Boskovice. Bez jejich finanční pomoci bychom řadu věcí nemohli uskutečnit.
Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008