cz   en   de

Klub přátel Boskovic

  KPB > Publikační činnost > Vlastivědné listy -- Činnost KPB 2006

Činnost KPB 2006

Trojramenná pumpa

Jak jsme Vás již informovali, stále se zabýváme instalací repliky trojramenné pumpy na náměstí U Vážné studny. Poslední, nejlépe vypovídající snímek, který se nám podařilo získat zde uveřejňujem. Přes veškeré pátrání v archivech se nepodařilo sehnat podrobnější plánky, podle nichž by se replika dala zhotovit. V pátrání budeme i nadále pokračovat. Budeme vděčni za každou novou informaci.

Památný strom

Na 2. straně uveřejňujeme článek o svatebních dubech u hradu v Boskovicích. Společně s Klubem seniorů KZMB Boskovice chceme městu navrhnout, aby zbylý dub byl vyhlášen za památný strom a vztahovala se na něj alespoň minimální ochrana. Získali jsme i souhlas majitele pozemku - rodiny Mensdorff-Pouilly, a tak podali na městský úřad žádost s potřebnými podklady.

Zájezd do Hustopečí

Klub přátel Boskovic má již asi rok navázánu družbu s Klubem vlastivědy a historie Hustopeče. Výbor Klubu rozhodl uskutečnit zájezd do Hustopečí spojený s prohlídkou pamětihodností města. Zájezd bude doplněn o dopolední program. Termín zájezdu: úterý 3.října 2006. Odjezd z Boskovic: Parkoviště u Zlaté růže v 8.00 hodin. Program: Návštěva Památníku pí-sem-nictví na Moravě v Rajhradě, Kovárna v Těšanech (místo učení TGM), prohlídka pamětihodností Hustopečí, beseda se členy klubu, ochutnávka burčáku. Návrat do Boskovic kolem 20. hodiny. Cena zájezdu je 100,- Kč za dopravu. Vstupné si hradí každý účastník sám. Uzávěrka přihlášek: 8. září 2006. Přihlášky přijímá společně s úhradou dopravy Váš důvěrník nebo je můžete předat J.Bušinovi, Plačkova 23. Zveme Vás všechny co nejsrdečněji. Věříme, že Vás připravený program zaujme.

Knížka Boskovice - můj Betlém

V měsíci září by se mělo dostat na pulty boskovických knihkupců druhé vydání knihy Jaroslava Koutného Boskovice - můj Betlém. První vydání je již rozebráno. Knížka je doplněna o dopis kardinála Špidlíka autorovi. Věříme, že i nadále bude o knížku zájem a některým z Vás poslouží jako vhodný dárek pod vánoční stromek.

Totálně nasazené mládí

Studenti Gymnázia Boskovice opět pod vedením profesorky Světlany Trefné a ve spolupráci s Klubem přátel Boskovic pracují na novém projektu. Navazují tak na úspěšný projekt Naděje, jehož cílem bylo zdokumentovat životní osudy tří boskovických rodáků, kterým se podařilo přežít holocaust. Studenti s nimi natočili dokumentární film, udělali množství fotografií a také získali další informace a podněty k celkovému zpracování projektu. Ten byl formou filmu, výstavy dokumentů i besed prezentován v loňském roce veřejnosti a také na některých školách, kde přispěl k rozšíření znalostí žáků a studentů. Nový projekt nese název "Totálně nasazené mládí".

640 000 mladých lidí muselo v období 2. světové války nuceně pracovat pro "Třetí říši". Poté, co byly Čechy a Morava v roce 1939 obsazeny německou armádou, byla většina z nich pracovním úřadem nasazena nuceně a pod tlakem na práci pro Říši. Tomu, kdo se bránil, hrozila ztráta veškeré podpory, peněžní pokuta a vězení. Jiní se stali oběťmi pravidelného honu na lidi ze strany nacistických bezpečnostních orgánů.

Během "totálního nasazení" trpěli odlukou od domova, špatnými hygienickými podmínkami, zimou, hladem a diskriminací se strany společnosti, která se chovala extrémně nepřátelsky vůči všemu cizímu.

Nápad na podrobnější zpracování tohoto tématu se zrodil asi v únoru letošního roku. Studentům se téma zdálo být opět velmi zajímavé a projevili zájem na něm pracovat. Bylo nutné také začít shánět peníze na realizaci. Celý projekt byl připraven už v březnu a byly podány žádosti. Finančně je tedy projekt podpořen z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, Města Boskovice a Gymnázia Boskovice. S organizací pomáhají i členové Klubu přátel Boskovic. Do současné doby se podařilo najít asi třicet z těch, kteří byli za války totálně nasazeni, ať už na území naší země, nebo i v zahraničí. Studentům se zatím podařilo kontaktovat šest dosud žijících pamětníků, od kterých získali cenné informace, fotografie i jména dalších lidí s podobným osudem. Mezi prvními poskytl studentům rozhovor i spisovatel a překladatel Ludvík Kundera. Další svědky doby totálního nasazení budou studenti "zpovídat" až nyní, po prázdninách. Protože už bude k dispozici kamera, bude se natáčet dokumentární film, kde se pamětníci podělí o své vzpomínky na válečnou dobu.

Průběžnou informovanost veřejnosti zajistí webové stránky, které budou pravidelně doplňovány. S výslednými produkty projektu, kterými budou film a výstava, bude veřejnost seznámena na slavnostních prezentacích.

První prezentace je plánována na 14. listopadu 2006. Tato akce proběhne v aule Gymnázia Boskovice. Právě bývalí studenti (septimáni i oktaváni) a pedagogové této školy byli postupně od podzimu roku 1943 "přeřazováni" na práci pro Říši. Podle dostupných údajů to bylo asi 78 studentů. Zajímavé by jistě bylo, kdyby se letošní septimáni, kteří na projektu pracují, a právě ti z roku 1944 mohli při příležitosti prezentace setkat a pobesedovat.

Potom bude následovat série besed a diskuzí s ostatními studenty gymnázia i s žáky jiných škol. Bude informován regionální tisk a televize formou pravidelně vydávaných tiskových zpráv a tiskové konference před premiérou filmu a vernisáží výstavy.

Bude v Boskovicích další památný strom?

Veřejnosti je jistě známo, že před vstupní branou do hradu stojí ztepilý mohutný dub. Tento strom byl vysazen ještě s dalším, jako pamětní svatební stromy, které měly připomínat sňatek následníka Rakousko - Uherského trůnu Rudolfa se Štěpánkou Belgickou (1881). Tak tomu bylo v mnohých místech mocnářství. Zatím co Rudolfův dub začal chřadnout a nakonec uschnul v souladu s Tragickým úmrtím následníka (1889), Štěpánčin přežil i její 90 roků dlouhý život a prospívá dodnes.

Klub přátel Boskovic s Klubem seniorů při KZMB a rodinou Mensdorff-Pouilly podávají společný návrh na prohlášení tohoto dubu za památný strom. Tento exemplář je významný nejen jako připomínka historie, ale je to opravdu krásně vyvinutý jedinec, který neodmyslitelně patří k panoramatu portálu hradní brány a věže, které symbolizují naše město.

Stromořadí Svatopluka Čecha v Boskovicích roku 1908

Tak zněl nápis na litinové desce, umístěné na začátku lipového stromořadí, táhnoucího se podél cesty od starého hřbitova až po les v Doubravách. Zmíněná deska i s kamenným podstavcem vzaly za své při stavbě hospodářských budov nové pošty a budovy bývalého skladu CO na ulici Sv. Čecha. Spolu s tím i několik vzrostlých lip. Polní cesta, ze které postupně vznikla ulice Sv. Čecha časem byla zmodernizována a získala asfaltový povrch.

V písemných materiálech muzea se nachází dva sešity protokolů ze schůzí "Okrašlovacího spolku města Boskovic". Jednou z mnoha činností tohoto spolku bylo i vysázení lipového stromořadí. Celá tato akce podle datování jednotlivých protokolů ze schůzí trvala bez několika dnů právě jeden rok. Pro názornost uvádím nejdůležitější data z protokolů.

Okrašlovací spolek v Boskovicích

Okrašlovací spolek v Boskovicích byl založen v roce 1890 a jeho prvním předsedou byl zvolen notář Karel Přemyslovský. Spolek čítal 36 členů. V městském muzeu se nachází dva sešity zápisů (protokolů).Z těchto Protokolů jsem se snažil vytáhnout informace o jednom z činů spolku, tj. pořízení lipového stromořadí k Doubravám, které bylo vysázeno v roce 1908. Citace:
P. 9. 3. 1908 Pokud se týče cesty k Doubravám usneseno: Požádat obec o svolení k vysazování stromků - lip při cestě k Dou-bravám,a dále požádat. geometra Tam-chynu,aby cestu vyměřil a vyjednat koupi lipek u různých firem,zvláště u velkostatku v Šebetově. Pan Hanuš navrhuje požádat velkostatek o koly k lipkám. - Písemně adressovati panu hraběti a podat lesnímu úřadu - co nejdříve, ihned! Žádost o 500 kolů.
P. 20. 3. 1908 3. - majitelé pozemků, kudy prochází cesta do Doubrav pozváni byli k poradě,při které všickni k ohraničení cesty a vysázení stromořadí a sice vyjádřili se rovněž pro lipky. 4. Jednáno o vysázení stromořadí k Doubravám. Usneseno, aby po stranách zřízeny byly chodníky, které by od cesty odděleny byly příkopy,Dále usneseno vysázeti stromořadí lípou velkolistou a jednati jest postarati se o vyjednání vhodné koupě asi 200 stromků velkolisté lípy. Ohledně kopání příkopů má vyjednávati p. dr. Snětina s Kalandrou( ?)
P. 4. 4. 1908 3, Stromořadí do Doubrav. Usneseno, aby vysázení lipek bylo svěřeno bylo p. Křapovi pod vedením a dozorem jednatele Voltra stromky objednat u Vlka ve Vanovicích.
P. 22. 5. 1908 2. Lipové stromořadí k Doubravám.Usneseno poděkovati panu hraběti Mensdorfovi za darování 200 kolů k lipkám a sice má mu býti poděkováno písemně. Lipek objednáno bylo 202 kusy a sice 100ks od Vlka ve Vanovicích a 102 kusy od velkostatku v Šebetově.V stromořadí k Doubravám vysázeno bylo190 lipek,3 lipky vysazeny v ulici Palackého a 9 zbývajících je zatím vysazeno pro eventuelní potřebu v zahradě p. Křapa, dohromady 202 lipky. Pan zvěrolékař Pekař navrhuje, aby stromořadí k Doubravám bylo nějak pojmenováno a jednatel Voltr doplňuje návrh ten,aby jmenované stromořadí pojmenováno bylo stromořadím Svatopluka Čecha.Návrh byl jednohlasně přijat a usneseno podati městskému zastupitelstvu návrh,aby usneslo se nazývati stromořadí k Doubravám stromořadím Svatopluka Čecha a případně dovolilo Okrašlovacímu spolku svým způsobem to označit. O vysázení lipového stromořadí k Doubravám získal si velkých zásluh p. ev. Geometr Tamchyna vyměřením a označením obecní cesty,výbor se usnáší protokolovati mu dík Okrašlovacího spolku Vysázení stromořadí lipového k Doubravám provedl městský zahradník p. Křap pod dozorem a za součinnosti jednatele Voltra.
P. 12. 3. 1909 I/1)Usneseno postaviti k označení aleje k Doubravám balvan opatřený litinovou deskou s nápisem: Stromořadí Svatopluka Čecha 1908 Provedení převzal p. dr, Snětina společně s předsedou. Nové informace jsem se pokusil získat na odboru životního prostředí městského úřadu. Zde jsem se dozvěděl, píše Zdeněk Vašek, že v krajských mapových podkladech je stromořadí zakresleno a vedeno jako významný krajinný prvek, ale v seznamu zeleně města žádný záznam není. V jiných materiálech je mylně zaznamenán rok výsadby 1918 místo správného 1908. Alej se nachází v bezprostřední blízkosti silnice ke hřbitovu a tudíž pravděpodobně na pozemcích města. Domnívám se, že nejsou žádné relevantní překážky k evidenci a řádné ochraně takového díla našich předků. Je chvályhodné, že stávající část stromořadí je udržována a dosazována z prostředků města, smutné je však i konstatování, že i na vysazených stromcích se vybíjí silácké choutky vandalů a několik nově vysázených stromů bylo zlámáno. Blížící se stoleté výročí založení tohoto krásného stromořadí snad bude ve znamení prodloužení jeho prospívání.

Zdeněk Vašek

Stránku připravila: © Pavla Pitnerová, červen 2008